Informatieboekje over persoonsgegevens

Het gebruik van een valdetectiesysteem in een rust-of ziekenhuis roept nogal wat vragen op over toestemming en informering, vooral bij mensen met verminderde cognitieve vaardigheden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat valdetectoren makkelijker worden aanvaard? Hoe kunnen we de vrije keuze van de patiënt garanderen, ook al is deze dement? Welke instrumenten hebben we daarvoor nodig? Lees ons artikel.
Cognitieve ziekten worden immers vaak gezien als een belemmering om mensen te informeren en toestemming te kunnen geven en vereisen dat we inventief op zoek gaan naar manieren om de toestemming van al onze patiënten te krijgen.
infirmière chutes
Enerzijds definieert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) toestemming als “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt” (art. 4).
Anderzijds vereisen de goede praktijken dat we “eerlijke, duidelijke en passende informatie” leveren (art. 35 van de Franse Code de déontologie médicale van 6 september 1995) om toestemming te krijgen. Dit zou zijn “het ergens mee akkoord gaan, zich ergens mee akkoord verklaren. Vereiste voor de geldige totstandkoming van een contract: beide partijen moeten hun de wil uiten akkoord te gaan met de overeenkomst.” (Juridisch woordenboek).
De verwerking van de gegevens van een valdetector wordt gerechtvaardigd door het legitieme belang van het rust- of ziekenhuis. Er is dus geen schriftelijke toestemming vereist om dit systeem te gebruiken, maar er moet wel specifieke informatie worden gegeven om de toestemming van de personen te krijgen. Naast het fundamentele ethische aspect heeft het verplegend personeel er alle baat bij dat patiënten goed begrijpen welke zorg ze krijgen. Ze zullen minder angstig zijn, de behandeling beter aanvaarden en minder verward zijn.
Om in te spelen op de aanbevelingen van de GDPR reikt MintT een reeks instrumenten aan om de toestemming van de patiënt in het rust- of ziekenhuis te krijgen.
Het eerste document is een uitgebreide toelichting. Er zijn verschillende versies, want alle personen die de valdetector gebruiken, moeten worden geïnformeerd – de patiënten, het verplegend personeel en de bezoekers.
Het tweede document is een informatieboekje. Het verplegend personeel kan dit bij het bed van de patiënt laten liggen of het als leidraad voor een gesprek gebruiken. Dit boekje werd ontworpen om eenvoudig en duidelijk uit te leggen welke voordelen men van het systeem kan verwachten, welke gegevens worden verzameld, en hoe en waarom deze worden verwerkt. In het laatste deel worden de rechten beschreven die in de verordening zijn vastgelegd.

Lees meer