Ondanks het bestaan van richtlijnen voor het omgaan met valpartijen, is het altijd moeilijk om deze naar de praktijk op het terrein te vertalen. Het is steeds zaak om de vakliteratuur te toetsen aan de praktijk.

De geriatrische patiënt evolueert binnen een complex systeem: het zorgmilieu.

De geneeskunde is een domein waarin de kennis voortdurend evolueert. De verzorgingsinstellingen zijn professionele milieus die nog verder opgedeeld worden en waarin de vaardigheden zeer gesegmenteerd zijn.

Men zegt dat verpleegkunde een beroep van het hart is. Het is inderdaad van belang dat de patiënt zich goed verhoudt tot de verzorgende als persoon, met zijn of haar grenzen en representaties.

Dit artikel biedt een aantal pistes tot nadenken om onze plaats als verzorgende binnen het ziekenhuissysteem beter te vinden. Om de kwaliteit van de zorgen te verbeteren is het belangrijk om te zorgeren voor een vlottere omgang met geriatrische patiënten.

Welk theoretisch kader voor de overdracht van vaardigheden?

De PARHIS (Promoting Action on Research Implementation in Health Services) is een conceptueel kader van waaruit we de kennisoverdracht in het kader van valpreventie kunnen benaderen.

De PARHIS stelt 3 actie-assen voor kennisoverdracht voor.
In de eerste plaats, de aard van de kennis. Vervolgens de context waarin de kennisoverdracht moet plaatsvinden. Tot slot de vector van die kennis.

1. De aard van de kennis

De over te dragen kennis moet sowieso van gevarieerde bronnen afkomstig zijn, rekening houdend met de ervaring van het zorgpersoneel. Wij verzorgen mensen en moeten dus beroep doen op een breed kennisveld om een antwoord te bieden aan de behoeftes van elke patiënt.

Er is de medische kennis, de evolutie van de technieken en technologieën in de zorg, de psychologische kennis. Ze kennen elk hun eigen tempo.

Gebaseerd op zijn of haar ervaring zal de verzorgende deze kennis filteren en zal hij of zij uiteindelijk maar dat deel onthouden dat hij of zij pertinent vindt binnen zijn of haar eigen denkkader en praktijk. (Gabbay et al., 2003). De kennis zal dus onvermijdelijk al getransformeerd worden nog voor ze wordt ingezet ten behoeve van de organisatie.

Elke vorm van kennis stelt maar een stukje voor van wat we nodig hebben om te werken. Ze kennen elk hun eigen evolutie en kunnen volledig veranderen in de loop van een carrière. Zo zal de verzorgende zijn of haar hele leven kennis verzamelen, incorporeren en zich eraan aanpassen.

2. De algemene context

We zullen pas weten wat me de omvang van onze kennis kunnen aanvangen als we abstractie maken van de context van de instelling waarin zorgpersoneel actief is.

Het komt dus wel degelijk toe aan de instelling om deze kennis om te zetten naar zorgvaardigheden.

Vooreerst is een analyse van de algemene context essentieel voor elke wijziging. Wie neemt de verantwoordelijkheid voor de overdracht van vaardigheden op zich? Wat zijn de resources?

Vervolgens moeten we ook oog hebben voor de cultuur van de instelling. Welke zijn de waarden? Moedigt de instelling onderzoek aan en stimuleert ze het streven naar verandering bij het zorgpersoneel?

Tot slot, moeten we ons afvragen hoe we progressie evalueren. Met welke blik kijken we naar onze inspanningen om te veranderen?

3. De persoon die de kennisoverdracht faciliteert

Kennisoverdracht vraagt om de tussenkomst van personen die de link kunnen vormen tussen de kennis van elk lid of elke specialist van het team van verzorgenden.

Dankzij zijn of haar communicatievaardigheden en leiderschap, zal hij of zij de krachten, de stimulerende en tegenwerkende elementen binnen de instelling kunnen identificeren, om zo een strategie voor de kennisoverdracht uit te werken.

Welk type strategie voor de kennisoverdracht aannemen?

De literatuur onderscheidt twee soorten strategieën: de passieve en de actieve strategieën voor kennisoverdracht.

De eerste categorie bestaat uit het opstellen van documenten die de kennis ondersteunen, zoals affiches, syllabi, … Zij volstaan niet op zich maar staan toe de informatie over te brengen en vergen geen ingrijpende organisationele aanpassingen.

De tweede categorie vraagt meer betrokkenheid maar is ook veel efficiënter. In deze groep vinden we het vroegtijdig bevragen van de zorgverleners en workshops in kleine groepjes, bijvoorbeeld.

Hoe kan ISA de kennisoverdracht ondersteunen?

Naast de meerwaarde van de valdetectie, kan ISA ook de kwaliteitsaanpak van de instelling ondersteunen. Bij het CHwapi (Centre Hospitalier de Wallonie picarde), is het ISA-systeem bijvoorbeeld volledig geïntegreerd in de strategie voor kennisoverdracht.

Hoe het CHwapi kennisoverdracht beheert met ISA

Patrick Dewaele, verpleegkundig kaderlid in het CHwapi, heeft de noodzakelijke stappen ondernomen om dichter bij zijn teams te komen. In 2021, eens er minder COVID-beperkingen zullen zijn, zullen werkgroepen worden georganiseerd om dit te bewerkstelligen.

Concreet gaat het daarbij om het herbekijken van de door de valdetector opgenomen beelden, samen met het verpleegkundig personeel en de andere verzorgenden om hun kijk op de gebeurtenissen te leren kennen.

Dit zal de gelegenheid zijn om na te gaan wat het CHwapi beter kan doen om om te gaan met zijn patiënten, maar ook om aan het verzorgend personeel de reden voor de valpartij uit te leggen.

Ligt het aan de patiënten die niet luisteren naar de aanbevelingen van het personeel? Of ligt het aan de nachtkastjes waarvan de remmen niet goed werken? In dit geval is het niet meer de verpleegkundige die men moet aanspreken, maar wel de structuur, de afdeling die de nachtkastjes aankoopt, of de stoelen zonder armleuning, etc.

In deze aanpak zal de automatische registratie van valpartijen door ISA van onschatbare waarde zijn.

Ontdek hoe ISA ook u kan helpen

Lees meer