E-health, IOT… de gezondheidssector verandert en profiteert ook van de technologische vooruitgang. Al deze innovaties hebben een impact op de organisatie van een instelling, ziekenhuis of rusthuis. Hoe kan men deze impact optimaliseren? Hoe ga je om met weerstand tegen verandering?

We stellen u enkele mogelijke oplossingen voor in de getuigenis van Jérôme Laurent-Michel, verpleegkundige en klinisch adviseur van MintT.

De technologische vooruitgang heeft geleid tot een verlaging van de mortaliteit en een verhoging van de kwaliteit van de verstrekte zorgen. Maar er was wel een prijs te betalen, die van de weerstand tegen verandering.

Wij, zorgverleners, mantelzorgers en uitvoerende gezondheidswerkers, werden nog niet opgezogen door deze technologische spiraal. Hoe kunnen we een antwoord bieden op de hedendaagse angst hiervoor? Hoe kunnen we technologische innovatie invoeren en het evenwicht bewaren tussen de voor- en de nadelen die ze met zich meebrengt?

“Ik herinner me nog de overgang naar het jaar 2000. Ik werkte toen op NICU, een dienst op het toppunt van innovatie en spitstechnologie. Op elke couveuse stond, uit voorzorg, een kampeerlamp die werkte op… batterijen, voor het geval alles zou uitvallen. Als ik daar nu op terugkijk, lijkt me dat heel erg overdreven.”

Innovatie begeleiden, het voornemen van MintT

MintT probeert dan ook om alle noodzakelijke voorwaarden voor de implementatie van de technologie te verenigen:

  • Wij begeleiden gezondheidsinstellingen in de sensibilisering rond valproblematiek om de perceptie van het nut van het product te verbeteren,
  • Wij begeleiden zorgteams in het gebruik van het systeem om hen te helpen duidelijk de voordelen van ISA te identificeren
  • Wij begeleiden zelfs de IT-afdelingen door een netwerkcompatibiliteitsaudit uit te voeren

Meer dan een product alleen biedt ISA een uitgebreide begeleidende service aan voor de aanpak van de valproblematiek.

Meer informatie over dit valdetectiesysteem

1. Afscheid nemen van uw organisatorische verleden

Elke innovatie verstoort de arbeidsgewoonten, door de vervanging van gevestigde processen of door de verzwaring van de arbeidsbelasting.

De aanvaarding van de verandering is niet eenvoudig en kan ernstige moeilijkheden veroorzaken. Dit kan gelijkaardige reacties uitlokken als in de verschillende fases van een rouwproces: ontkenning, woede, onderhandeling, depressie en tot slot aanvaarding.

2. Een symbiose zoeken tussen mens en innovatie

In de voorbije decennia werden 8 aanvaardingsmodellen ontwikkeld.

In 2003 hebben Venkatesh en Al. een eengemaakt model voorgesteld: het UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology).

In 2010 opperden Brangier en Al. dat deze aanvaardingsmethode van technologie door de mens toch niet de ideale oplossing zou zijn. Zij stellen voor om de implementatieproblemen te benaderen als een symbiose tussen mens en machine.

Mijn advies is dan ook om te zoeken naar “de compatibiliteit” en de ergonomie van de innovaties opdat ze zouden beantwoorden aan de natuurlijke behoeften van de gebruikers.
Samengevat gaat het erom die technologieën voor te stellen die een antwoord bieden op een welomschreven nood en daarbij oog te hebben voor de gebruikers ervan.

3. De vraag van het nut en het voordeel stellen

Voor Karahanna en Al. in 1999, blijven de gebruikers sceptisch tot aan de eigenlijke implementatie van de technologie. Ze ervaren de behoefte om met hun peers in interactie te gaan om een antwoord te vinden op twee vragen:

  • Wat is het gepercipieerde nut?
  • Wat zijn de waargenomen voordelen?

Dit zou overeenkomen met een suggestieve norm van voorafgaandelijke aanvaarding. Deze twee factoren zouden de belangrijkste criteria vormen voor het succesvol gebruik op lange termijn.

4. Hoe implementeer je een innovatie concreet?

Vooreerst is de betrokkenheid van alle belanghebbenden fundamenteel: zowel de administratie als de infrastructuur, de IT, de gebruikers en de patiënten moeten betrokken worden in het implementatieproject.

Een strategie en managementmethode voor het project bepalen

Het implementatieplan moet duidelijk zijn en het voorwerp vormen van een constante communicatie naar alle gebruikers toe. Het management van het ziekenhuis moet zich met sterk leiderschap op voorhand engageren om het project op onaflaatbare wijze te ondersteunen.

Er zullen inderdaad misverstanden en risico’s ontstaan. Het is dan ook noodzakelijk om in de combinatie van mens en technologie, de voorkeur te geven aan discussie, feedback en finetuning zonder daarbij de voordelen van dit levensgroot project uit het oog te verliezen. We moeten immers op koers blijven!

Valoriseer daarbij zeker ook de mening van de gebruikers. Zij moeten zwaar kunnen doorwegen op de finale beslissing. Hun bijdrages zijn dan ook zeer waardevol om de technologie te kunnen personnaliseren en aan te passen aan de specifieke eigenheid van de instelling.

De essentiële rol van het management

Het management moet voldoende budgetten voorzien en zich ook beschikbaar opstellen.

De te verwachten return voor de instelling hoeft zich niet noodzakelijk meteen op economisch vlak te situeren. Er zijn talloze andere voordelen die men in overweging moet nemen:

  • Hogere kwaliteit van de zorg
  • Impact op de levenskwaliteit op het werk
  • Zichtbaarheid van de structuur/van de instelling
  • Enz.

Dit gezegd zijnde moet het management de mogelijke returns on investment die ze verwachten van de nieuwe technologie duidelijk benoemen alvorens over te gaan tot de implementatie ervan.

5. Het succes meten

Succes is multidimensionaal en beantwoordt aan de initiële verwachtingen van elk van de partijen binnen de vragende structuren.

De criteria voor succes moeten na overleg bepaald worden door het geheel van de betrokken partijen. Het succes kan bijvoorbeeld zowel vertaald worden in een vermindering van het aantal valpartijen, gedefinieerd worden in termen van personeelstevredenheid, als resulteren in een verbetering van de kwaliteit van de relatie met de families.

Lees meer